تحقیق محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق درشرکت خزر برق براساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر

تحقیق محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق درشرکت خزر برق براساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر

زنجیره ارزش مایکل پورتر- هزینه یابی براساس فعالیت- استراتژی تنوع- حوزه های کسب وکار- ارزش افزوده محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق شرکت خزر برق براساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر 
 از معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی ارزش افزوده است مفهوم ارزش افزوده، برای بهره وری عوامل تولید تولید ثروت و ارزش مازاد در اقتصاد بکار گرفته می شود این مفهوم با درآمد بنگاههای اقتصادی فرق دارد و ارزش افزوده در واقع مازاد ارزشی است که…