مدل مرجع OSI

مدل مرجع OSI

فایل پاورپوینت 
مدل مرجع OSI
تاریخچه
مفهوم سیستم باز
مدل هفت لایه ای OSI
مفاهیم مرتبط با خدمات لایه ها
 …

پایان نامه جوشکاری فلزات رنگی وجوش لیزری

پایان نامه جوشکاری فلزات رنگی وجوش لیزری

پایان نامه جوشکاری فلزات رنگی وجوش لیزریبخشی فهرست مقاله:
چکیده
مقدمه
فصل اول
خواص حرارتی مس و آلیاژ آن
نکاتی در مورد جوشکاری مس و آلیاژ‏های آن
انتخاب روش یا فرآیند
نگه داشتن Fixture
روش پشتی BacKing methodes
پیشگرم کردن
نقش فلاکس
جوشکاری مس با الکترود دستی یا برق
جوشکاری مس با شعله گاز
حدود بعضی پارامتر ها درجوشکاری با شعله برای مس
جوشکاری مس با فرآیند TIG
جوشکاری مس با فرآیند MIG
حدود وضعیت برای رسیدن به نوع انتقال اسپری با سیم مسی
جوشکاری…

DSA Generation using Micro Ring Resonators

DSA Generation using Micro Ring Resonators

DSA Generation using Micro Ring Resonators

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۸
سال انتشار :۱۳۹۵
چکیده
A novel system of dark soliton array (DSA) for secured communicationgenerated by using the multiplexed dark soliton pulses is proposed.Different wavelength of soliton pulses with relevant parameters areinput into the micro ring resonators system with the radii of 7 μm and2.5 μm, where the dynamic dark solitons can be generated. The DSAare obtained by using a series micro ring resonators with parameterswhere in the wavelength range of λ1 is 1516 nm , λ2 is 1518 nm and λ3is 1520 nm. For security applications, the DSA can be tuned andamplified. Thus, the use of DSA for high capacity and capacity can berealized by using proposed secured system. In transmission, the longdistance…

Interference Mitigation in Tracking Loop of GPS Receiver based on Adaptive Filtering

Interference Mitigation in Tracking Loop of GPS Receiver based on Adaptive Filtering

Interference Mitigation in Tracking Loop of GPS Receiver based on Adaptive Filtering

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۱۱
سال انتشار :۱۳۹۵
چکیده
Spoofing has vital role in distorting Global Positioning System (GPS) signals. In this paper, a plenary anti-spoofing approach based on adaptive filtering is proposed to diminish spoofing effects. The suggested method can be easily implemented in tracking loop of GPS receiver. An adaptive filter based on the least mean square has been developed for estimating the genuine parameters of counterfeit signal. As a primary step, the proposed technique is implemented in software receiver to prove the concept of idea in a multipath-free scenario. Three rooftop data sets, collected in our GPS laboratory, are used in the performance assessment of the proposed method. The results indicate that investigated…

ارزیابی عملکرد آب شیرین کن چنداثره تقطیری در ترکیب با سیستم های تولید پراکنده برق و حرارت و چیلر جذبی

ارزیابی عملکرد آب شیرین کن چنداثره تقطیری در ترکیب با سیستم های تولید پراکنده برق و حرارت و چیلر جذبی

ارزیابی عملکرد آب شیرین کن چنداثره تقطیری در ترکیب با سیستم های تولید پراکنده برق و حرارت و چیلر جذبی

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۱۶
سال انتشار :۱۳۹۵
چکیده
در این پژوهش به ارزیابی آب شیرین کن تقطیری چنداثره از نوع تراکم بخاردر ترکیب با سیستم های تولیدپراکنده و چیلر جذبی با استفاده از نرم افزار ای ای اس، پرداخته می شود. سیستم مورد بررسی شامل توربین گاز مورد به عنوان واحد تولید توان، کمپرسور، محفظه احتراق، مبدل بازیافت حرارت و آب شیرین کن تقطیری و واحدسرمایش جذبی می باشد که با فرض استفاده از بخار تولیدی در مبدل بازیافت حرارت جهت مصرف تولید…

تشخیص راه از تصاویر ماهواره ای با استفاده از الگوریتم های بخش بندی و ماشین بردار پشتیبان

تشخیص راه از تصاویر ماهواره ای با استفاده از الگوریتم های بخش بندی و ماشین بردار پشتیبان

تشخیص راه از تصاویر ماهواره ای با استفاده از الگوریتم های بخش بندی و ماشین بردار پشتیبان

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۹
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
در این مقاله روش جدیدی برای شناسایی جاده ارائه شده است. در روش پیشنهادی، ابتدا تصویر بااستفاده از الگوریتم بخش بندی تصویر به چهار ناحیه تقسیم می شود. سپس، با استفاده از روش کیفی ازکلمات بصری و ماشین بردار پشتیبان، ناحیه شامل جاده از غیرجاده تشخیص داده می شود. برای انجام این امر، با استفاده از تصاویر آموزشی که در آنها ناحیه های شامل جاده از غیرجاده تشخیص داده شده است، یک مدل برای ناحیه های…