فیلم نحوه انجام آزمایش سايش مصالح سنگي با دستگاه لوس آنجلس

فیلم نحوه انجام آزمایش سايش مصالح سنگي با دستگاه لوس آنجلس

فیلم نحوه انجام آزمایش سايش مصالح سنگي با دستگاه لوس آنجلس

هدف: اين روش براي تعيين مصالح سنگي در مقابل سايش همراه با ضربه به كار مي رود . در اين روش مقدار افت وزني سنگ بر اثر ضربه و سايش در دستگاه لوس آنجلس پس از تعداد مشخصي دوران به دست مي آيد . انجام اين آزمايش بر روي مصالح سنگي مورد استفاده در راهسازي و بالاست راه آهن ضروري است و در صورت نياز بر روي مصالح مصرفي در بتن نيز انجام مي گيرد. نتايج اين آزمايش را نمي توان بدون بررسي هاي لازم به عنوان يك معيار معتبر براي مقايسه بين مصالح سنگي كه ساختمان ،…