بیماری باکتریایی چوب مرطوب

بیماری باکتریایی چوب مرطوب

بیماری باکتریایی چوب مرطوب

فایل بصورت pdf  و ۶ صفحهعلایم بیماری چوب مرطوب در اغلب نقاط دنیا بر روی درختان جنگلی ظهور می یابد این بیماری روی درختانی مانند توس، نارون، افرا در سواحل شرق به وجود می اید در کالیفرنیا، بر روی نارون بزرگ، نارون سیبری، البیزیا، گردو، بید، صنوبر، توس، ماگنولیای جنوبی، چنار، درخت گل لاله، بلوط، توت و سیبدیده می شود
دامنه میزبانی و پراکنش ایران و جهان:
خصوصیات عامل بیماری:
موقعیت تاکسونومیکی عامل بیماری:
راه های انتقال عامل بیماری:
علایم…