پایان نامه جوشکاری فلزات رنگی وجوش لیزری

پایان نامه جوشکاری فلزات رنگی وجوش لیزری

پایان نامه جوشکاری فلزات رنگی وجوش لیزریبخشی فهرست مقاله:
چکیده
مقدمه
فصل اول
خواص حرارتی مس و آلیاژ آن
نکاتی در مورد جوشکاری مس و آلیاژ‏های آن
انتخاب روش یا فرآیند
نگه داشتن Fixture
روش پشتی BacKing methodes
پیشگرم کردن
نقش فلاکس
جوشکاری مس با الکترود دستی یا برق
جوشکاری مس با شعله گاز
حدود بعضی پارامتر ها درجوشکاری با شعله برای مس
جوشکاری مس با فرآیند TIG
جوشکاری مس با فرآیند MIG
حدود وضعیت برای رسیدن به نوع انتقال اسپری با سیم مسی
جوشکاری…