فیلوژنی شاخه Zygomycota Senso lato

فیلوژنی شاخه  Zygomycota Senso lato

فیلوژنی شاخه Zygomycota Senso lato

فایل به صورت powerPoint  ودر ۵۲ اسلایدکلیات:
—اغلب مطالعات فیلوژنتیکی به این نتیجه منجر شده است که شاخه Zygomycota مونوفیلتیک نبوده و رده بندی آنها هنوز هم در حال تغییر است.
—این شاخه عموماٌ بر دو رده Zygomycetes و Trichomycetes تقسیم می شد.
—هرکدام از گروه های فوق مونوفیلتیک بودند.
—رده Zygomycetes شامل ۹راسته مختلف و رده Trichomycetes شامل چهار راسته بود.
—بعد ها ثابت شد که براساس نظریه Benny و Odonnell و Cafaro دو راسته Amoebidiales و Eccrinales قارچ نیستند و با پروتوزوئر ها ارتباط…