پی جویی ژئوالکتریکی زونهای کارستی آبدار در منطقه اردستان به روش آزیموتال

پی جویی ژئوالکتریکی زونهای کارستی آبدار در منطقه اردستان به روش آزیموتال

پی جویی ژئوالکتریکی زونهای کارستی آبدار در منطقه اردستان به روش آزیموتال دراین تحقیق موضوعات مقاومت ویژه الکتریکی، انیزوتروپی، هیدروژئولوژیکی ، زونهای کارستی، گسل، آزیموتال بررسی می شود بدون تردیدبرای اکتشاف منابع مدفون زیرزمین نمی توان فقط براطلاعات زمین شناسی تکیه کردوبه ناچارمی بایست به نحوی آثار این منابع در روی سطح زمین آشکار سازی شوند . روشهای ژئوفیزیکی از جملهتکنیکهایی هستند که در پی جویی این ذخایر کمک شایانی می کنندو…

بررسي و بهينه سازي ميزان دقت سيستم نمون هبرداري در كارخانه نيمه صنعتي فرآوري مواد مجتمع مس سرچشمه

بررسي و بهينه سازي ميزان دقت سيستم نمون هبرداري در كارخانه نيمه صنعتي فرآوري مواد مجتمع مس سرچشمه

بررسي و بهينه سازي ميزان دقت سيستم نمونه برداري در كارخانه نيمه صنعتي فرآوري مواد مجتمع مس سرچشمه در اين تحقيق، تعداد ٨٥ نمونه عياري در مدت زمان ٨ ساعتكار پايدار سيستم تهيه و مورد آناليز مس قرار گرفت.١- خطاهاي مختلف كه نتايج نمونه برداري را منحرف ميسازند، مورد بررسي قرار گرفت، منابع ايجاد هريكمشخص شد و روش حذف / اندازه گيري هركدام تشريح گرديد.٢- روش واريوگرام براي محاسبه و تفكيك مولفه هاي خطاي نمونه برداري تشريح گرديد و در مورد داده…

شبیه سازی سیستم کامیون-شاول با نرم افزارS.H.S

شبیه سازی سیستم کامیون-شاول با نرم افزارS.H.S

شبیه سازی سیستم کامیون-شاول با نرم افزارS.H.S در این مقاله موضوعات شبیه سازی،حمل و نقل،معادن روباز،کامیون،شاول،الگوریتم برنامه-ورودی برنامه SHS  -مشخصات کامیونها-مشخصات مسیرهای حمل-حداقل تولید مورد نیاز معدن-مشخصات سنگ شکنها-مشخصات بارکننده ها-مقایسه دو روش سنتی و شبیه سازی و.. بررسی می شوند مشاهده می شود در معادن سطحی به علت وجود باربرها،بارکننده ها و سنگ شکنها با ظرفیتهایمختلف،استفاده با روشهای متداول نمی توان معیار مناسبی…

پایان نامه جوشکاری فلزات رنگی وجوش لیزری

پایان نامه جوشکاری فلزات رنگی وجوش لیزری

پایان نامه جوشکاری فلزات رنگی وجوش لیزریبخشی فهرست مقاله:
چکیده
مقدمه
فصل اول
خواص حرارتی مس و آلیاژ آن
نکاتی در مورد جوشکاری مس و آلیاژ‏های آن
انتخاب روش یا فرآیند
نگه داشتن Fixture
روش پشتی BacKing methodes
پیشگرم کردن
نقش فلاکس
جوشکاری مس با الکترود دستی یا برق
جوشکاری مس با شعله گاز
حدود بعضی پارامتر ها درجوشکاری با شعله برای مس
جوشکاری مس با فرآیند TIG
جوشکاری مس با فرآیند MIG
حدود وضعیت برای رسیدن به نوع انتقال اسپری با سیم مسی
جوشکاری…