گزارش کارآموزی مخابرات تعمیرات و نگهداری

گزارش کارآموزی مخابرات تعمیرات و نگهداری

گزارش کارآموزی مخابرات تعمیرات و نگهداری ,نمودار سازمانی مخابرات ,و موضوعات زیر بررسی میشوند.آشنایی با چند واژه در مخابرات
شبکه کابل
اتاق
اتاق تغذیه
گاز کنترل
فیبر نوری
فصل چهارم؛ارزیابی نگهداری و تعمیرات در بخش فنی مهندسی مخابرات
تعریف نت
انواع نت
فعالیت های نت
نت در قسمت سوئیچ
نت در قسمت سالن امتحان
نت در قسمت شبکه کابل و اتاق
نت در قسمت اتاق تغذیه
ارزیابی دوره کارآموزی  
قسمت فنی هر مرکز مخابراتی به صورت کلی به ۵ قسمت…