کاراموزی ثبت احوال

کاراموزی ثبت احوال

 

 

 

 
 

 

 

 گزارش کارآموزی در ثبت احوال و تاریخ ثبت احوال ونمودار سازمانی ثبت احوال و شرح هر کدام از کارهای انجام شده در ثبت احوال و…. در اینجا می خوانید.
 

فرهنگ نام گزینی
سامانه ارائه خدمات سجلی
سامانه استعلام الکترونیک هویت انفرادی
سامانه کارت ملی
مدیریت شبکه

 
 فرهنگ نام گزینی
اولین و ساده ترین نرم افزاری که در این سازمان مشاهده نمودم نرم افزار فرهنگ نام گزینی…