طراحی مرکز همایش و تحقیقات نانو تکنولوژی WORD

طراحی مرکز همایش و تحقیقات  نانو تکنولوژی WORD

طراحی مرکز همایش و تحقیقات نانو تکنولوژی WORD

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده……..1
فصل اول: کلیات تحقیق………. ۲
۱-۱- مقدمه……….. ۳
۱-۲- بیان مسئله…….. ۴
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق…….. ۵
۱-۴- اهداف پژوهش……. ۶
۱-۵- پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)…….. ۶
۱-۶- فرضیه…….. ۶
فصل دوم: مفاهیم نانو فناوری……… ۷
۲-۱- تعریف نانو…….. ۸
۲-۲- مقیاس نانو……………………………… ۸
۲-۳- تعریف فناوری نانو……………………….. ۸
۲-۴- چرا نانو فناوری؟………………………… ۹
۲-۵- تاریخچه فناوری نانو……………………… ۱۰
۲-۶- تقویم توسعه فناوری…